Road Riders

MAKing LIFE interesting & exciting


Cyklistický spolek Road Riders založilo v roce 2013 pár nadsšenců, které spojoval zájem o cyklistiku, a to hlavně o její silniční podobu....

_____________________________________________________________________________________________________

STANOVY SPOLKU

Článek I

Úvodní ustanovení - Název spolku a základní údaje:

Název spolku: Road Riders

Sídlo spolku: Počernická 415/66, 108 00 Praha 10

Jméno cyklistického týmu, pod kterým sdružení vystupuje navenek:

a) v případě, kdy spolek, resp. cyklistický tým spolku, nebude mít titulárního partnera nebo sponzora,   
    pod názvem (jménem) spolku

b) v případě, kdy spolek, resp. cyklistický tým spolku, bude mít smluvního titulárního partnera nebo
    sponzora, vystupuje jako: „Název partnera nebo sponzora“ před, resp. za zkrácenou podobou názvu  
    spolku, případně pod jiným názvem (jménem) dle dohody s generálním sponzorem.


Článek II
Právní postavení sdružení

1. Spolku je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolku je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra.


Článek III
Cíl činnosti spolku

Cílem sdružení je dobrovolné sdružování občanů se zájmem o cyklistiku a podpora sportovních aktivit v oblasti cyklistiky a to ve formě:
- účastí na závodních i nezávodních cyklistických akcích,
- organizováním a pořádáním cyklistických akcí.


Článek IV
Členství

1) Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2) O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky, s doporučením alespoň dvou řádných členů sdružení, Rada sdružení.

3) Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4) Dokladem členství je potvrzení o členství vydané Radou.

5) Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské základny, kdy se pro zrušení členství vysloví v hlasování nadpoloviční většina členské základny. Hlasování vyvolá Rada na podnět kteréhokoliv člena.
e) zrušením členství představenstvem z důvodu neplnění povinností člena, viz Článek V, odst. 2., body a), d), f) těchto stanov
f) zánikem spolku

6) Při zániku členství je povinností odevzdat potvrzení o členství vydané Radou.


Článek V
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku
b) volit a být volen do orgánů spolku
c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
d) člen spolku má právo účastnit se pravidelných schůzí Rady a Valných hromad spolku

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
d) člen je povinen platit příspěvky ve výši stanovené Radou na základě jednání Valné hromady.
e) člen se zavazuje podílet se na šíření dobrého jména a pověsti spolku
f) člen se zavazuje svým jednáním nepůsobit proti zájmům spolku


Článek VI
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) Valná hromada
b) Rada
c) Předseda


Článek VII
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku

3. Valnou hromadu svolává Rada dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku

4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu 1 roku členy Rady
d) rozhoduje o zrušení spolku.

5. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů (členů) s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná v počtu přítomných. 

6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů.


Článek VIII
Rada

1. Rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

2. Rada má nejméně 3 členy.

3. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáním valné hromady. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to nejméně dvakrát ročně.

4. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
b) koordinuje činnost spolku
c) svolává Valnou hromadu
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku

5. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem, a to každý samostatně.

6. Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů

7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.


Článek IX
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí Rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí Předsedy stanoví Rada.

2. Předsedu volí Rada sdružení.

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady za a plynulý chod spolku.

4. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady spolku.

5. Předseda má svého zástupce, místopředsedu, kterého může předseda pověřit pravomocemi a povinnostmi, které jsou uvedeny v bodech jedna až čtyři tohoto článku.


Článek X
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) výnosy majetku

c) příjmy z činností při naplňování cílů spolku  (pořádání cyklistických akcí a závodů).


3. Za hospodaření spolku odpovídá Rada, které každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou

5. Veškeré příjmy jsou používány na pokrytí provozních nákladů spolku, organizování akcí pořádaných spolkem a jako příspěvky členům na jejich závodní aktivity

6. Finanční prostředky spravuje pokladník


Článek XI
Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Valné hromady
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Článek XII
Závěrečná ustanovení

Spolek má právo, v souladu s cíli své činnosti, obracet se na státní orgány s peticemi.